Postanowienia ogólne:

Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresami:

www.BCx24.pl, www.bc24.pl, www.maniac.pl oraz www.footbag.com.pl jest:

MANIAC Michał Róg z siedzibą przy ul. Młyńskiej 10/24, 31-469 Kraków, NIP: 945-187-49-93, REGON: 122508050 prowadzący sklep stacjonarny:

BC24
ul. Bożego Ciała 24
31-059 Kraków

e-mail: sklep@bcx24.pl
telefon: +48 501 220 240
Konto bankowe: mBank: 18 1140 2004 0000 3502 7508 7429

Kontakt jest możliwy w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 18:00 oraz w soboty od 12:00 do 17:00.

Wypełniając formularz zamówienia w sklepie MANIAC, Kupujący każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych przez siebie danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdań finansowych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z póz. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Kupujący dokonujący zakupu w sklepie każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail na potrzeby programu lojalnościowego "MANIAC" w celu obsługi swojego konta w tym programie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.).
Kupujący dokonujący zakupu w sklepie wyraża również zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez MANIAC oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Kupującego w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie MANIAC (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji. Zamawiającego obowiązuje regulamin aktualny w momencie złożenia zamówienia.
Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.
Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

Definicje:

* Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
* Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostępna na stronie z informacją o dostawie
* Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
* Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
* Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
* Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
* Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
* Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
* Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie decyzji Kupującego.
* Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument.
* Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
* Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia lub podmiot prawny obejmie rzecz w posiadanie.
* Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
* Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
* Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
* Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
* Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
* Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
* Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
* Sklep – serwisy internetowe firmy MANIAC dostępne pod wyżej wymienionymi adresami, za pośrednictwem których Kupujący może złożyć zamówienie.
* Sprzedający: właściciel wyżej wymienionych serwisów internetowych - szczegółowe dane w sekcji Postanowienia Ogólne.
* System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
* Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
* Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
* Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
* Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
* a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
* b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
* c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
* d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym
* e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,
* f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
* Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
* Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Zamówienia:

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wypełnieniem na stronie Sklepu „formularza zamówienia” oraz przesłanie go do Sprzedającego. Aby złożyć zamówienie na wybrany produkt/produkty należy umieścić wybrany produkt/produkty w koszyku, wybrać formę dostawy i formę płatności, wypełnić dane kontaktowe oraz potwierdzić zamówienie poprzez użycie przycisku „Potwierdź zakup”. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia” Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
Po wypełnieniu przez Użytkownika „formularza zamówienia” na stronie Sklepu, otrzyma on automatyczną odpowiedź mailową z serwisu zawierającą link potwierdzający chęć złożenia zamówienia. W przypadku nie potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 godzin od daty wysłania automatycznej odpowiedzi, poprzez nie kliknięcie w link potwierdzający złożenie zamówienia, zostanie ono automatycznie anulowane. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Sklep  zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia lub braku zamówionego towaru.
Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący (poniedziałek – piątek) następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym mailem.
W przypadku odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym BC24 (opcja dostępna w koszyku), złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
Wraz z towarem wydawany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (wydawany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.
Zamówienia można również składać telefonicznie, poprzez kontakt z pracownikiem sklepu pod numerem telefonu 501 220 240.

Dostępność towarów:

Wysyłka natychmiast - oznacza, że wysyłamy zamówienie w ciągu 24 godzin (dni robocze) od potwierdzenia dostępności wybranego towaru.
Wysyłka w ciągu 3-5 dni - oznacza, że towar sprowadzany jest z magazynu zewnętrznego i zostanie wysłany w ciągu 3 do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia jego dostępności.
Wysyłka na zamówienie - oznacza, że towar jest sprowadzany z magazynu zewnętrznego, jego dostępność jest potwierdzana, a termin wysyłki może być różny. Klient zostanie poinformowany o terminie realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem przez nas dostępności towaru.
Przedsprzedaż - produkt objęty jest procedurą zamówień w przedsprzedaży opisaną w w/w regulaminie.

Zamówienia w przedsprzedaży:

Zamówienie w przedsprzedaży dotyczy produktów zamawianych z wyprzedzeniem takich jak np. produkty dostępne w przyszłym sezonie lub w zbliżającej się premierze nowej kolekcji.
Procedura zamawiania produktu w przedsprzedaży jest identyczna z procedurą zamawiania produktów z bieżącej oferty.
Zamówienie produktu w przedsprzedaży wiąże się z jego rezerwacją i prawem do pierwokupu wybranego w zamówieniu sprzętu.
Zamówienie złożone w systemie przedsprzedaży zostaje potwierdzone przez sklep wraz z dostawą wybranego towaru do magazynu sklepu.
Podany w karcie produktu czas realizacji jest czasem orientacyjnym uzależnionym od dokładnych terminów dostaw realizowanych przez producenta.

Ceny towarów:

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który dostępny jest na stronie z kosztami dostawy.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Ceny w serwisie internetowym mogą być inne niż te obowiązujące w sklepie stacjonarnym BC24 przy ul. Bożego Ciała 24 w Krakowie. Na towary zamówione przez sklep internetowy z grupy MANIAC, a odebrane osobiście w sklepie stacjonarnym, obowiązują ceny ze sklepu internetowego grupy MANIAC.

Sposoby płatności:

Dostępne formy płatności w naszym sklepie:

* przelew na konto bankowe: 18 1140 2004 0000 3502 7508 7429;
* przelewem online / kartą płatniczą - Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem eservice.pl
* za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia;
* gotówka przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym.

Szczegóły dotyczące form płatności dostępne są w zakładce formy płatności.


Dostawa:

Koszty dostawy zostaną doliczone do wartości zmówionych produktów zgodnie z aktualnym cennikiem w zakładce koszty dostawy.
Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
Do czasu wysyłki należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską (do 2 dni roboczych).
Klient ma możliwość w obecności kuriera, sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny niezbędny do uznania reklamacji. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Zwrot towaru:

Na podstawie Art.27. Prawa konsumenckiego Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym w zakładce zwroty i reklamacje lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Sprzedający dopuszcza również możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie mailowej bądź telefonicznie.
Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot towaru dokonywany jest na adres:

BC24
Bożego Ciała 24
31-059 Kraków

Rękojmia:

Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art.556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
2. żądać usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej wcześniej, czyli „W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.”.
Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
W terminach określonych w trzech akapitach powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się te same terminy co określone w przypadku wad fizycznych, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za  które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
Reklamowany towar należy wysłać na adres:


BC24
ul. Bożego Ciała 24
31-059 Kraków

Klient może skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego w zakładce zwroty i reklamacje.

Regulamin karty podarunkowej:

Kwota zapisana na karcie upominkowej jest substytutem pieniądza i umożliwia dokonywanie zakupów zarówno w sklepie internetowym jak i  stacjonarnym BC24 - w tym sprzedaż stacjonarną, wysyłkową, na zamówienie i przedsprzedaż.
W ramach zakupu klient otrzymuje unikalny kod do wykorzystania, który jest ograniczony czasowo - do wykorzystania w terminie 12 miesięcy od daty jego zakupu.

Polityka prywatności:

Zasady polityki prywatności są zawarte w osobnej zakładce: polityka prywatności

Postanowienia końcowe:

Aby móc złożyć zamówienie trzeba zaakceptować niniejszy regulamin.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod wyżej wymienionymi adresami w postanowieniach ogólnych i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepach internetowych Sprzedającego. Zamawiającego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego w momencie złożenia zamówienia. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na obecnej stronie .
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.